»حدیث روز
ارزش هر کسی آن چیزی است که نیکو انجام دهد.علی علیه السلام
شناخت وجود در معرفت نفس و حشر

شناخت وجود در معرفت نفس و حشر

. . . . . معرفی اثر جدید . . . . .
انسان مسافری است در حرکت به سوی پروردگار متعال. در نهایت یا با صفات جمال و رحمت و یــا با صفات جالل و غضب، او را مالقات میکند. در طول این مسیر در سیر نزولی وجود عوالم مختلفی را پشت سر گذاشته تا وارد عالم طبیعت و دنیا شود. و در بازگشت عوالمی را مانند عالم برزخ و قیامت و حشر و مواقــف متعدد را پیش رو دارد تا به لقای مهر و لطف پروردگار یا با غضب او روبرو شوند
مســافر و مسافت و مسیر این حرکت در باطن و وجود خود انسان است نه جایی خارج از وجود او. ســیر بسوی مکان برتر و یا پستتر نیست بلکه بسوی مکانت و مرتبه برتر و یا پستتر است. انســان در دار دنیا با چهــرهای طبیعی و مادی همراه با ســیرت و باطنی ملکوتی که از نظر همگان مخفی اســت به حیات خود ادامه میدهد. انسان بر ُ آیند دو عالم است، ملک و ملکوت که سابقهای ازلی دارد و دارای حیاتی ابدی و جــاودان. وجود الهی و ملکوتی او که فطرت اوســت از عالم »امر« و چهره طبیعی و ناسوتی او از عالم خلق و ماده پدیدار شده است.
سودمندترین معرفتی که مستقیما است، شناخت هویت است. این هویت همان نفس و وجود اوست که عین ربط با اصل واجب الوجود یعنی ذات اقدس الهی است. تمام فضائل و رذایل، سعادت و شقاوت، بهشت و جهنم و خالصه نهایت حاصل عمر انسان بستگی به شناخت حقیقت »وجود« دارد. حقیقت انسان همان باطن و فطرت توحیدی اوست که مجرد از ماده است و با علوم حصولی غیر قابل دسترسی است. شناخت و معرفت آن فقط، از طریق حضور و معرفت شهودی حاصل میشود

برای دانلود این کتاب به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

کتاب شناخت وجود در معرفت نفس و حشر

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “شناخت وجود در معرفت نفس و حشر”

قالب وردپرس